Братимљењем ложа јачамо Братски ланац слободних зидара региона

У суботу 20.05.6023, на Оријенту Београд, одржан је Ритуални Рад на 1. степену на коме су Поштоване Ложе „Побратим“ са Оријента Београд (Велика Национална Ложа Србије), „Барон Јуриј Вега“ са Оријента Љубљане (Велика Регуларна Ложа Словеније) и „Иво Андрић“ са Оријента Загреб (Велика Регуларна Ложа Хрватске) су потписале повељу о Братимљењу. На истом Раду повељу о Братимљењу потписале су и Поштоване Ложе „Слобода“ са Оријента Београд (Велика Национална Ложа Србије) , „Михајло Пупин“ са Оријента Београд (Велика Национална Ложа Србије) и „Патримониум“ са Оријента Темишвар ( Велика Национална Ложа Румуније).
Свечаност братимљења одржана је у Аеро клубу који је за ову прилику преуређен у привремени масонски Храм. Рад је водио Велики Мајстор ВНЛС, Брат Братислав Ураковић, који је Часним Старешинама братимљених ложа уручио Повеље, честитао и захвалио се на доприносу јачања Братског ланца Слободних Зидара овог дела Европе, са циљем да стално раде на ономе што зближава људе у корист својих држава.

Раду су присуствовали Велики Мајстор Велике Ложе Француске Бр. Тијери Заверони и Велики Kанцелар Велике Ложе Француске Бр. Ален Гравијан.
После уручења Повеља о братимљењу уследила је Бела Трпеза на којој је био присутан велики број Браће и гостију из Србије, Француске, Црне Горе, Румуније, Словеније, Хрватске.

U subotu 20.05.6023, na Orijentu Beograd, održan je Ritualni Rad na 1. stepenu na kome su Poštovane Lože  „Pobratim“  sa Orijenta Beograd (Velika Nacionalna Loža Srbije), „Baron Jurij Vega“ sa Orijenta Ljubljane (Velika regularna Loža Slovenije) i „Ivo Andrić“ sa Orijenta Zagreb (Velika regularna Loža Hrvatske) su potpisale povelju o Bratimljenju.

Na istom Radu povelju o Bratmljenju potpisale su i Poštovane Lože „Sloboda“ sa Orijenta Beograd (Velika Nacionalna Loža Srbije) , „Mihajlo Pupin“ sa Orijenta Beograd (Velika Nacionalna Loža Srbije) i „Patrimonium“ sa Orijenta Temišvar ( Velika Nacionalna Loža Rumunije).

Svečanost bratimljenja održana je u Aero klubu koji je za ovu priliku preuređen u privremeni masonski Hram. Rad je vodio Veliki Majstor VNLS, Brat Bratislav Uraković, koji je Časnim Starešinama bratimljenih loža uručio Povelje, čestitao i zahvalio se na doprinosu jačanja Bratskog lanca Slobodnih Zidara ovog dela Evrope, sa ciljem da stalno rade na onome što zbližava ljude u korist svojih država.

Radu su prisustvovali Veliki Majstor Velike Lože Francuske Br. Tijeri Zaveroni i Veliki Kancelar Velike Lože Francuske Br. Alen Gravijan.

Posle uručenja Povelja o bratimljenju usledila je Bela Trpeza na kojoj je bio prisutan veliki broj Braće i gostiju iz Srbije, Francuske, Crne Gore, Rumunije,  Slovenije, Hrvatske.

Најновије информације

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.